Newsletter
Wesprzyj nas
Menu
Menu

Polityka prywatności

WPROWADZENIE

Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka Prywatności” (dalej jako: Polityka) stanowi opis polityki prywatności FUNDACJI KOBIETY BEZ DIETY z siedzibą w Warszawie,
ul. Piękna 15/12, 00-549 Warszawa, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych I Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000808212, REGON: 384607575, NIP: 7010949436  (dalej jako: Fundacja). Polityka określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Klientów i Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem. Polityka obowiązuje w stosunku do wszystkich witryn internetowych obsługiwanych przez lub w imieniu Fundacji. 

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności
i ochrony udzielonych informacji osobowych oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania, szczególnie poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów regulujących w jaki sposób można zbierać, zarządzać, przechowywać oraz wykorzystywać dane osobowe, wskazanych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

Zwracamy się z prośbą o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności przed korzystaniem
z jej witryn internetowych oraz przed udostępnianiem danych. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody
na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany
w niniejszej Polityce (oraz we wszelkich stosownych dokumentach dotyczących prywatności, obowiązujących na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci Web), proszony jest o powstrzymanie się od korzystania z witryn internetowych Fundacji. 

DEFINICJE

 1. Polityka oznacza niniejszą Politykę prywatności, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu
 2. RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
 3. Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki newslettera, w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem
 4. Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu 
 5. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się
 6. Fundacja oznacza Fundację Kobiety bez Diety z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 15/12, 00-549 Warszawa, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych I Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000808212, NIP: 7010949436 , REGON: 384607575
 7.    Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
 8. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego i Fundacji, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail,  imienia i nazwiska. 
 9. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.kobietybezdiety.pl prowadzący sprzedaż produktów na odległość
 10. Użytkownik –  każdy podmiot odwiedzający stronę Fundacji oraz sklep internetowy
  i korzystający z jej usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce
 11. Konto Użytkownika lub Konto – konto Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu internetowego, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń i produktów.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja, tj. FUNDACJA KOBIETY BEZ DIETY z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 15/12, 00-549 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000808212, NIP: 7010949436 , REGON: 384607575

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez nas w  związku z następującymi kategoriami działań:

 • Przeglądanie strony internetowej Fundacji oraz Sklepu internetowego

Dane wszystkich podmiotów korzystających ze strony internetowej Fundacji lub Sklepu internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone
za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Sklepie internetowym) przetwarzane są przez Administratora w jednym bądź kilku następujących celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści zamieszczonych w Sklepie internetowym, udostępniania formularzy kontaktowych – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie internetowym – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 •  obsługi reklamacji – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania
  do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 •   analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega
  na ochronie jego praw;
 • marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych
  z prezentowaniem reklamy behawioralnej – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na dostosowaniu wyświetlanej treści reklamowej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

Aktywność Użytkownika w Sklepie internetowym, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (dedykowany system komputerowy stworzony do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są  związku ze świadczeniem usług przez Administratora. Administrator przetwarza je również w celach technicznych co w szczególności oznacza, że dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym

Użytkownicy, dokonujący rejestracji w Sklepie internetowym poprzez założenie Konta klienta, proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia oraz obsługi konta. Aby ułatwić sobie składanie zamówienia Użytkownik może podać dodatkowe dane i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie. Dodatkowe dane można w każdym czasie zmienić lub usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe (adres e-mail oraz hasło) jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Dane osobowe podane administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie internetowym – podstawa prawna przetwarzania- niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega
  na ochronie jego praw;
 • marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności sprzedawców, korzystających z usługi Marketplace – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

Składanie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia (oferty zakupu towaru) przez Użytkownika w Sklepie internetowym wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji oraz dostarczenia zamówionego przez niego towaru, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne i pozostaje bez wpływu na realizację zamówienia.
 2. Dane osobowe są przetwarzane podane w ramach składania zamówienia w Sklepie internetowym przetwarzane są w jednym bądź kilku poniższych celach:
 • realizacji złożonego zamówienia – podstawa prawna przetwarzania:
  • w zakresie danych obowiązkowych – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
  • w zakresie danych podanych fakultatywnie – zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających
  w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawna przetwarzania -obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań
  oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości
  oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega
  na ochronie jego praw.

Formularz kontaktowy

 1. W Sklepie Internetowym Administratora istnieje możliwość skontaktowania się z nim przy użyciu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia
  i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza. Podanie niewymaganych danych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe podane Administratorowi w formularzu kontaktowym są przetwarzane
  w jednym bądź kilku następujących celach:
 • identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań Administratora.

Wysyłka newslettera 

Na stronie internetowej Fundacji www.kobietybezdiety.pl istnieje możliwość skorzystania z usługi Newsletter, polegającej na wysyłaniu do Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego i Fundacji. 

W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swoje imię, nazwisko
oraz adres e-mail. 

Marketing

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, czego podstawę prawną stanowi  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Działania te mogą polegać w szczególności na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
 • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
 • W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dokonując tego rodzaju profilowania Administrator nie stosuje jednak w stosunku do Użytkownika profilowania wywołującego wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającego.

Reklama kontekstowa

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Reklama behawioralna

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

Marketing bezpośredni

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu przesyłania mu takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

Pliki cookies oraz podobna technologia

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Sklep internetowy. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Sklepie internetowym oraz dokonywanych przez niego czynności.

Cookies „Sklep internetowy”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. 

Cookies „marketingowe”

Administrator wykorzystuje pliki cookies również do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

Nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych osobowych dla celów innych niż wyżej wskazane bez uprzedniego poinformowania i jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Pani/Pana zgody.

Dane Osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika  albo automatycznie zbierane podczas korzystania z aplikacji.


PRAWA UŻYTKOWNIKA

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. Fundacja rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 30 dni od dnia jego wpłynięcia.

Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji lub dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. w procesie rekrutacji.

Fundacja w przypadku profilowania zautomatyzowanego posiada prawo do uzyskania interwencji ludzkiej, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

OCHRONA DANYCH

Fundacja wdraża odpowiednie środki w celu zapewnienia rozliczności, dostępności, ochrony poufności danych osobowych oraz zachowania ich integralności. Dostępy do Danych Osobowych Specjalistów/Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

LOGI SYSTEMOWE

Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego strony Fundacji jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.

PLIKI COOKIE

Witryny internetowe Fundacji stosują tzw. Cookies („ciasteczka”), informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących ze Fundacją dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w serwisie.

Pliki cookies są stosowane w celach:

 • tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści
 • personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu
 • utrzymywania sesji użytkowników
 • uwierzytelniania osób korzystających z serwisu
 • dostarczania Użytkownikom personalizowanych treści reklamowych

Rodzaje wykorzystywanych przez Fundację pliki cookies:

 • „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji
 • „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.
 • „Analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie

Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Fundacja będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

POWIADOMIENIA O ZMIANACH

Wprowadzenie istotnych zmian Polityki będzie ogłaszane na witrynie internetowej Fundacji przez 30 kolejnych dni w formie powiadomienia.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy kurierskie, firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów, wydawnictw) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

PRAWO WYCOFANIA ZGODY

 1. Jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez uprzednio zgody, w każdej chwili można tę zgodę wycofać. 
 2. Jeżeli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można to zrobić w następujący sposób:
 • wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres kontakt@kobietybezdiety.pl  lub
 • kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości.
 1. Jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej wcześniej zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

PYTANIA I SKARGI DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI

Ewentualne pytania oraz skargi związane z tym, w jaki sposób Fundacja przetwarza dane osobowe,  prosimy kierować na adres: kontakt@kobietybezdiety.pl